अविछिन्न ध्यान / Relay Meditation

लोक कल्याण तथा हामी बिच अध्यात्म जागरण तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउनको लागि बोस्टन सप्ताहमा अविछिन्न ध्यान (Relay Meditation) को आयोजना हुनेछ। ध्यानमा सहभागी हुनको लागी यो फारम भरेर हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।

जानकारी
अविछिन्न ध्यान सप्ताह अवधिभरी दिउस ३ बजे देखि राती १० बजे सम्म हुनेछ।
ध्यानको लागि सप्ताह स्थलमा एक अलग्गै ठाउँ छुट्याईएको हुनेछ।
साधकहरू आफूलाई ईच्छा लागेको अवधि ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ।
आफूलाई ईच्छा लागेको मौन ध्यान गर्नसक्नुहुनेछ।
ध्यानको लागि कुनै गुरू उपलब्ध हुनुहुने छैन।

ध्यानको लागि यहाँ गएर दर्ता गर्नुहोस्।

धन्यवाद,
सप्ताह आयोजक मूल समिति